Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Seedr B.V.

Datum laatste wijziging: 14-05-2020

Artikel 1 Definities

1. https://in10dagen.nl en https://in10dagen.teachable.com (hierna: in10dagen) zijn de websites en handelsnamen van de besloten vennootschap Seedr, en stelt zich ten doel het aanbieden van online cursussen, software en andere digitale producten, een en ander in de meest ruime zin.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van in10dagen en in10dagen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen in10dagen en Klant, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door in10dagen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van toegang tot gekochte Programma's op het Platform, alsmede alle andere door in10dagen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Abonnement' verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen in10dagen en Klant, waarbij de Klant toegang verkrijgt tot een Programma voor de duur van de overeenkomst.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de websites https://in10dagen.nl en https://in10dagen.teachable.com

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Programma' verstaan: een online cursus van in10dagen die in het kader van een Overeenkomst door Klant wordt aangeschaft.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Platform' verstaan: het online platform waarop de Klant zijn aangeschafte Programma's kan vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en in10dagen gesloten Overeenkomsten waarbij in10dagen Diensten aanbiedt of producten levert. De Algemene voorwaarden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald in artikel 9.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met in10dagen overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van in10dagen door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden producten en/of Diensten via de Website.

3. Als in10dagen een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. in10dagen kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is in10dagen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij in10dagen de afwijkingen schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. in10dagen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. in10dagen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal in10dagen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door in10dagen worden doorbelast aan Klant.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan in10dagen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan in10dagen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan in10dagen zijn verstrekt, heeft in10dagen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. in10dagen behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma?s of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.

5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant in10dagen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. in10dagen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

1. Bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende de aankoop van een of meerdere Programma's verkrijgt de Klant toegang tot het Platform, waarin hij de aangeschafte Programma's aantreft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Klant gerechtigd zo lang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:

- de Overeenkomst wordt ontbonden; of
- de Klant wenst dat zijn e-mailadres door in10dagen wordt gewist; of
- in10dagen het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Klant de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Klant door in10dagen worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.

2. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. in10dagen is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. in10dagen wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. in10dagen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat in10dagen goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is in10dagen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3. Voorts is in10dagen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoop, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant niet meer dan 5 video's uit het Programma heeft bekeken. Indien de Klant meer dan 5 video's van het Programma bekijkt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.

2. in10dagen kan daartoe controleren of Klant de video's heeft gezien of niet. Indien uit de gegevens van in10dagen blijkt dat Klant meer dan 5 video's heeft gestart en gekeken, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door in10dagen.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

2. in10dagen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling geschiedt via iDEAL of Bancontact via de Website.

4. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten of producten aangegeven op de Website.

5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan in10dagen mede te delen.

Artikel 9 Abonnementen

1. in10dagen biedt bij sommige producten betaling per Abonnement aan. Klant heeft de keuze tussen een maandabonnement (met een duur van 1 maand), een kwartaalabonnement (met een duur van 3 maanden) of een jaarabonnement (met een duur van 12 maanden).

2. Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn.

3. Bij aankoop van het Abonnement geschiedt betaling direct via iDEAL of Bancontact. De Klant machtigt daarbij in10dagen om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende SEPA incasso.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. in10dagen is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. in10dagen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van in10dagen verleent de Klant de bevoegdheid aan in10dagen om, als een door in10dagen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

3. in10dagen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

4. in10dagen is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. in10dagen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. in10dagen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. De Klant vrijwaart in10dagen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

8. Indien in10dagen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van in10dagen met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van in10dagen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien in10dagen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van in10dagen.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder 'overmacht' wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van in10dagen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van in10dagen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van in10dagen, brand, overstromingen, pandemieën, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Garantie

in10dagen biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma's. De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt met de Programma's, maar vormen geenszins een garantie.

Artikel 13 Verbodsbepaling

Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma's en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

2. in10dagen kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. in10dagen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan in10dagen van gegevens. Klant zal in10dagen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan support@in10dagen.nl. in10dagen zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 17 Identiteit van in10dagen

1. https://in10dagen.nl en https://in10dagen.teachable.com zijn websites van de besloten vennootschap Seedr. Seedr is bij de KvK geregistreerd onder 76334244 en draagt btw-identificatienummer NL860592765B01. Seedr is gevestigd aan de Zegelvlinderstraat 8 (2805KT) te Gouda.

2. in10dagen is per e-mail te bereiken via support@in10dagen.nl.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen in10dagen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen in10dagen en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.